Dr. Tóth Tibor és Társa Ügyvédi Iroda

Szakterületek

Képviselet perben és peren kívül

Perbeli képviselet ellátása polgári, családjogi, munkaügyi, társasági jogi, közigazgatási valamint végrehajtási perekben.

Képviselet ellátása fizetési meghagyásos eljárásban, hagyatéki eljárásban, cég-, csőd-, felszámolási eljárásban, végrehajtási eljárásban.

Szerződések joga

Adásvételi, ajándékozási, bérleti, megbízási, vállalkozási, szállítási, fuvarozási szerződések, házassági vagyonjogi megállapodás, öröklési, tartási és életjáradéki szerződés szerkesztése és véleményezése.

Ingatlanjog

Ingatlanokat érintő jogügyletek teljes körű lebonyolítása, ingatlanokra vonatkozó adásvételi és egyéb jogokat alapító szerződések szerkesztése és ellenjegyzése, földhivatali ügyintézés.

Öröklési jog, hagyatéki ügyek

Végrendelet, öröklési szerződés szerkesztése és ellenjegyzése. Képviselet ellátása hagyatéki eljárásban és öröklési perben.

Kártérítési jog

Szerződésszegésből és szerződésen kívül okozott károkból eredő kártérítési igények érvényesítése. Közlekedési balesetből, személyi sérülésből, munkaviszonyból eredő kártérítési igények teljes körű képviselete.

Társasági jog, cégügyek

Gazdasági társaságok alapítása, társasági szerződések módosítása, üzletrész adásvételének teljes körű lebonyolítása, társaságok átalakulásának, végelszámolásának lebonyolítása. Cégek állandó képviselete.

Családjog

Képviselet házassági bontóperben, házastársi és élettársi vagyonjogi perben, gyermekelhelyezés, gyermektartásdíj megállapítása iránti perben. Házassági vagyonjogi szerződés szerkesztése és ellenjegyzése.

Munkajog

Munkavállalók és munkáltatók képviseletének ellátása munkaügyi perekben illetve peren kívüli munkaügyi jogvita során, munkaszerződések elkészítése és véleményezése, munkaviszony megszüntetésével kapcsolatos okiratszerkesztés.

Büntetőjog

Büntetőeljárásban a nyomozó hatóság, ügyészség vagy bíróság előtti képviselet ellátása.

Felszámolási, végrehajtási ügyek

Hitelező valamint az adós gazdálkodó szervezet képviselete felszámolási eljárás során, felszámolási eljárás megindítása iránti kérelem szerkesztése, hitelezői igények bejelentése.